Buhalterinių paslaugų kainos, įkainiai nurodyti be PVM

Pirkimo, pardavimo, nurašymo dokumentai

 

 

1 vnt. : 1 dokum./ 3,00 EUR

Darbuotojai

Darbuotojai: 35 EUR/1 darb.;

(darbo užmokesčio priskaitymo žiniaraščiai, išmokėjimo
žiniaraščiai, tabeliai, darbo sutartys, darbo sutarčių
registravimo žurnalas, pranešimtai į SoDrą, mėnesinės
ataskaitos SoDra‘i ir vmi)

Visos ataskaitos (mėnesinės ir metinės) per mėnesį

300 EUR/1 mėn.

 

(PVM deklaracija, GPM deklaracija, avansinio pelno mokesčio deklaracija, taršos mokesčio deklaracija, išrašomų ir gaunamų PVM sąskaitų-faktūrų registrai, metinės pažymos gyventojams, metinės GPM deklaracija, balansas, pelno-nuostolio ataskaita, paaiškinamasis raštas, apskaitos politika, metinė pelno mokesčio deklaracija, kitos deklaracijos)

 

Mokėjimo pavedimai

Automobilis: 25 EUR/ 1 autom.
(įsakymai, kelionės lapų patikrinimas, kuro
pajamavimo/nurašymo aktai).
Komandiruotės: 25 EUR/ 1 komand. 
(įsakymai, sutikrinimas su tabeliu, dienpinigių
apskaičiavimas)
Konsultacijos 70 EUR/1 val.
Intrastatas 90 EUR/1 vnt
Paraiška bankui, lizingui, faktoringui, akcininkams:
100,00 EUR/1 vnt.


Kainos nurodytos be PVM.

Šalys susitarė papildyti sutartį sekančiais punktais:

1. Klientas supranta, kad Vykdytojas faktiškai netikrina pakuočių ir pakuočių atliekų kiekio, todėl Klientas privalo laiku pateikti Vykdytojui tikslius ir teisingus pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitos duomenis. Vykdytojas neatsako už pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitos teisingumą, bei visa atsakomybė dėl pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitos tikslumo ir teisingumo tenka Klientui. Klientas supranta, kad Vykdytojas neteikia duomenų į GPAIS sistema.


2. Vykdytojas nėra atsakingas už Kliento darbuotojų parašų surinkimą ant buhalterinės apskaitos dokumentų. Vykdytojas turi teisę atsisakyti įtraukti į buhalterinę apskaitą bei grąžinti Klientui dokumentus, kurie nėra atitinkamai pasirašyti.


3. Sutartis taip pat galioja, šalims apsikeičiant šalių pasirašytais Sutarties egzemplioriais elektroninėmis ryšių priemonėmis ir/ar telekomunikacijų galiniais įrenginiais.


4. Už PVM deklaracijos koregavimą 30 EUR